[iframe src="https://www.youtube.com/embed/M4mLERWCmtE?rel=0" width="100%" height="450"]

 

 

Inkasso inddrivelse af pengekrav.

Begrebet inkasso dækker alle inddrivelses skridt, både udenretlige  og indenretlige fra en kreditors første henvendelse til Jysk Inkasso til sagens endelige afslutning i fogedretten.

Jysk inkasso har autorisation til at lave fremmede inkasso. Det vil sige, at du har sikkerhed for dine penge når skyldner betaler os. Vi har personale og kompetencerne til at inddrive gælden efter god inkasso skik. Dine penge udbetales samme dag som skyldners betaling er registreret på vores konto.

Udenretslig inkasso

Jysk Inkasso kan gratis hjælpe dig med hurtigt at inddrive gælden. Denne løsning er før man går i fogedretten, der hedder retslig inkasso.

For at du må sende en sag til inkasso, skal du have sendt en skrivelse til skyldner med inkassovarsel. Der skal gå 10 dage fra afsendelse af skrivelsen, før sagen kan sendes til Inkasso. Ifølge renteloven §9 B må der maksimalt påføres 100 kr. pr. rykkerskrivelse, og maksimalt 300 kr. i rykkergebyr ved 3 rykkere. Renter af hovedstolen må du tage når fakturaens betalingsfrist er overskredet.

Hvis skyldner er en erhvervsvirksomhed med CVR-nr. må du DERUDOVER tage et kompensationsgebyr på minimum 310 kr. Dette gælder dog kun til erhvervsdrivende for fakturaer sendt efter 2013. Beløbene er inkl. moms.

Jysk Inkasso kan hjælpe dig med rykkerskrivelse og inddrivelse, hvis følgende er overholdt:

 • Skyldner var myndig ved aftale indgåelse
 • Der er ingen indsigelser ved kravet

Inkasso forløbet er følgende:

 • Vi undersøger om skyldners adresse er korrekt
 • SMS sendes til skyldner med information om de har en sag hos Jysk Inkasso
 • Skrivelse sendes til skyldner med opgørelse af kravet og anmodning om betaling inden 10 dage
 • Skyldner kontaktes pr. telefon
 • Betalingsaftale tilbydes, hvis skyldner ikke kan betale
 • Skylder beder vi udfylde selvskyldner erklæring
 • Skyldner kan registreres i RKI eller Debitor registeret (krav er 3 rykkerskrivelser afsendt og ingen indsigelser)

Har skyldner ikke reageret eller betalt tager vi sagen til retslig inkasso ifølge aftale med jer.

Inkasso tager kun 21 dage fra du har overdraget sagen til os til vi anmelder evt. udlæg. Inkasso sagen kan også overdrages til overvågning efter aftale med dig.

 INKASSO - LAD OS GØRE JERES DÅRLIGE BETALERE GODE IGEN…

 • Har I mistet den gode forbindelse til nogle kunder?
 • Lad Jysk Inkasso varetage jeres rykker og inkassosager, så I kan koncentrere jer om forretningen
 • Jysk Inkasso tager god hånd om jeres debitorer med hensyn til jeres fortsatte gode kundeforhold og rygte
 • Ingen gebyrer. Daglig udbetaling og ingen provision
 • Få dårlige betalere registreret i RKI
 • 100% af hovedstolen og jeres pålagte gebyr udbetales

 

inkasso selvskyldner erklæring

Skylderklæringer

Underskriver en skyldner den skylderklæring vi sender skyldner, er dom ikke nødvendig for at kunne foretage udlæg, tvangssalg og bortauktionere med fogedrettens hjælp. Skylderklæringer forældes først efter 10 år.

Vi sender et inkassobrev sammen med en skylderklæring enten via e-mail eller hvis nødvendigt med almindeligt brev. Skylderklæringen returneres til Jysk Inkasso underskrevet.

Hvis det er nødvendigt tager vi telefonisk kontakt til skyldner og taler stille og roligt med skyldner om problemet og hvordan vi løser det på en mindelig måde.

Registrering af skyldnere

Langt hovedparten af skyldnere betaler når vi har kontaktet dem via email, SMS og eventuelt telefonisk, ellers betaler de som regel når vi varsler overfor dem at vi foretager en registrering til RKI/Experian og starter en fogedsag.

De få der efter vores inkassoarbejde ikke har betalt registrerer vi hos RKI/Experian i enten deres åbne eller lukkede register, og informerer dem om det. Stort set alle ønsker at blive slettet fra registeret, da kredit bliver næsten umuligt.

Et krav er i RKI/Experian i maksimum 5 år, med mindre skyldner betaler og dermed bliver slettet fra registeret.

Afdragsordninger

Hvad enten Jeres skyldnere er erhvervskunder eller forbrugere kan vi aftale med Jer, at skyldner kan indgå afdragsordning efter betingelser I tillader. Vi forhandler med skyldner.

Hvor at sikre at afdragsordningen overholdes af kunden, kan vi administrere indbetalingerne for dig. Det sparer Jer for en masse administrativt arbejde og vi kan holde kontrollen med skyldner og straks kontakte skylder hvis et afdrag ikke overholdes.

Vi foretager:

 • Kontrol af at skyldner indbetaler alle afdrag
 • Afregning over for jer senest 1 dag efter modtagelse af indbetaling
 • Kontakt til skyldner hvis afdrag ikke overholdes
 • Ved fortsat misligholdelse af afdragsordning tager vi juridiske skridt til eventuelt udlæg osv.

Retslig inkasso

Har skyldner ikke betalt eller indgået afdragsordning, er næste skridt retslig inkasso. Er der ingen indsigelse fra skyldner og er hovedstolen op til 100.000 kr. ekskl. gebyr og rykkere kan der laves et betalingspåkrav og sagen kan indsendes i fogedretten med mulighed for udlæg i skyldners aktiver.

Udlæg

Hvis du skylder penge, og du ikke betaler, kan kreditor bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene.

I fogedretten vil du som skyldner blive spurgt, om du har mulighed for at betale pengene. Hvis du ikke kan betale, kan fogedretten foretage udlæg i et eller flere af dine aktiver. Det kan for eksempel være din faste ejendom eller din bil. Udlæg betyder, at kreditor kan forlange, at det aktiv der er foretaget udlæg i sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge.

Der kan ikke foretages udlæg i små pengebeløb, sædvanligt indbo eller i andre ting af beskeden værdi, som er nødvendige for familiens erhverv eller uddannelse.

Skyldner betaler inkassoudgifter

Normalvist betales udgifterne til inkasso eller retssager af skyldner.

Hvis skyldner ikke er i stand til at betale sin gæld i rede penge, vil det være muligt – såfremt man får rettens ord for dette – at foretage udlæg i aktiver.

Alene aktiver der tilhører skyldner er som udgangspunkt genstand for udlæg. Bor skyldner sammen med en ægtefælle i et fælles hjem, vil indboet ejet af ægtefællen derfor ikke som udgangspunkt blive gjort udlæg i.

Det er værd at notere, at hvis skyldner ikke anerkender kravet, skal sagen ikke køres som en inkassosag, men i stedet en almindelig retssag om at anerkende beløbet.

Småsager

Er der indsigelser hvor skyldneren ikke erkender beløbet og er beløbet på under 50.000 kr. skal der køres en småsag.

Dette er en forsimplet retssag, hvor en speciel domstol søger at skabe en aftale mellem debitor og kreditor, men lykkes dette ikke afsiges en dom. En småsag er ligeledes billigere og hurtigere end en reel retssag, da behovet for advokater er langt mindre og der fokuseres på at indgå denne aftale.

Stævning/retssag

Er beløbet på over 50.000 kr. er det nødvendigt at køre sagen som en reel stævning. Her vil det være nødvendigt at kontakte benytte en advokat vi har tilknyttet og få denne til at sende et brev til skyldneren, hvorefter denne har yderligere 10 dage til at betale. Sker dette ikke, vil en stævning være det næste skridt.

Her får I rettens ord for, at skyldner har denne gæld. I får mulighed for at foretage udlæg i skyldners aktiver samtidigt med at denne bliver registreret som dårlig betaler. Uden rettens ord for forholdet er det ikke nødvendigt at foretage dette udlæg. Retten kan bestemme, at sagens taber skal betale sagens omkostninger, hvilket ofte vil være incitament nok til, at en skyldner betaler før en retssag påbegyndes.

Civil retssag

Er beløbet over 100.000 kr. skal der indledes en civil retssag. Det er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).

I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal

 • betale et beløb
 • foretage en nærmere beskrevet handling
 • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
 • anerkende en rettighed

En særlig type sager er retssager mellem en udlejer og en lejer. Disse sager behandles af boligretten, som er en del af civilretten.

Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part derfor anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, som kan gennemtvinges over for den anden part. Hvis det f. eks. handler om et pengekrav, kan den part, der vinder sagen i civilretten, efterfølgende få fogedrettens hjælp til at inddrive beløbet, hvis den tabende part ikke retter sig efter afgørelsen.

Konkursbegæring af skyldner

Ved større gældsforpligtelser kan det være en idé at indgive en konkursbegæring til den lokale skifteret. En sådan konkursbegæring kan indgives i det tilfælde, hvor skyldner er insolvent og ikke har mulighed for at betale.

Der er omkostninger ved en konkursbehandlingen. Dem skal skyldner betale, men hvis konkursboet ikke har midler til at betale dem kommer Jeres virksomhed til det. Det er derfor ikke i alle tilfælde det kan betale sig med konkursbegæring af virksomheden.

Når en konkursbegæring er i gang kan virksomheden, der skylder dig penge, ikke længere have råderet over sine værdier. En kurator indsættes til at varetage aktiverne og fordele dem til alle virksomhedens kreditorer.

Det er omkostningsfuldt at anmelde konkurs og du skal deponere 40.000 kr. for at anmelde konkurs.

Rykkerservice og inkasso

Kontakt mig vedrørende rykkerservice og inkasso. Hjælp mig med at få gode betalere
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.